Illustration by: Akeema Car, COOP TECH

Byenveni !

Byenveni !

Fanmi nan Vil Nouyòk ka itilize MySchools pou aplike nan lekòl leta depi 3-K jiska Lekòl segondè. Kreye yon kont pou kòmanse. Apresa, ou ka gade opsyon lekòl ki pèsonalize pou pitit ou a, epi jwenn konsèy sou pwosesis admisyon an depi kòmansman jiskalafen.

Antre nan kont lan

Gade anyè lekòl la!

Kòmanse gade