Èd

Byenveni! Pou jwenn sijè espesifik, tanpri itilize meni ki sou bò dwat la. Pou pale avèk yon moun nan telefòn, tanpri rele nou nan (718) 935-2009.

Gade oswa download nouvo Gid Admisyon 2024 Lekòl Leta Vil Nouyòk la! 

Liv sa a bay yon apèsi sou pwosesis admisyon ak resous pou EarlyLearn (gadri pou fanmi ki elijib), 3-K, pre-K, kindergarden, lekòl presegondè, ak lekòl segondè, ladan tou yon seksyon sou fason pou itilize MySchools.