Kontakte nou

Rele nou
718-935-2009
Lendi-Vandredi
8am-6pm

Vizite nou
Sant byenveni pou fanmi (Family Welcome Centers, FWC)
Lendi-Jedi 8am-5pm
Vandredi 8am-3pm

Voye imèl pou nou
Enskripsyon nan lekòl segondè
Enskripsyon nan lekòl presegondè
Enskripsyon nan lekòl primè